itap

12 tekstów – auto­rem jest itap.

czar­ne dni ma­luję tęczą. jest pięknie! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 stycznia 2013, 09:24

po dzi­siej­szym dniu mogę stwier­dzić jed­no : praw­dzi­wi mężczyźni wy­ginęli wraz z mamutami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 grudnia 2012, 20:57

za szyb­ko ufasz in­nym? nie. ja tyl­ko szu­kam praw­dzi­wej przyjaźni. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 8 listopada 2012, 19:43

ja.aj

Po pa­ru la­tach w końcu nad­szedł czas na zmiany. Z pew­nością nie będą spek­ta­kular­ne jak mogłoby się wy­dawać, ale w końcu coś w so­bie zmienię. Ko­niec z bra­kiem pew­ności siebie, mrucze­niem pod no­sem ( jak coś mi się nie po­doba) i bra­kiem wo­li wal­ki. Te­raz to mnie będą słuchać i mil­czeć jak będę mówić. To ja. No­wa 'ja.aj'. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 17 października 2012, 20:06

życie byłoby piękne, gdy­by w urzędach za biur­kiem sie­dzieli ludzie, a nie maszyny. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 września 2012, 14:28

siedzę i cze­kam na miłość. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 września 2012, 14:32

jes­tem sa­ma. dlacze­go? przez brak od­wa­gi i pa­raliżującą nieśmiałość. gra­tuluję. będziesz sta­ra panną. dzięki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 sierpnia 2012, 21:11

przy­jaciele is­tnieją, trze­ba ich tyl­ko porządnie 'odkurzyć'. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 sierpnia 2012, 21:19

to ta­kie straszne, kiedy cze­kola­da nie po­maga na zmartwienia 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 sierpnia 2012, 17:09

tak bar­dzo chciałbym z Tobą po­roz­ma­wiać, żeby usłyszeć, że nasza przy­jaźń trwa, mi­mo że wiem,że nig­dy te­go nie powiesz... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 sierpnia 2012, 20:39

itap

Zeszyty
  • zgryzoty świata – mój świat, który tak bar­dzo próbuję zro­zumieć

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

itap

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność